Revista Ora

Te gjitha lajmet nga vendi dhe rajoni.

Mjekët japin arsyet: Ja përse nuk duhet fjetur me te brendshme, ka përfitime të mëdha

Këto eks pe rtë zbulojnë pse është më mirë të flesh la kuriq. Specialistët dëshmojnë për këtë temë me shpjegime të hollësishme.

Mbathje İlke İç Giyim ILK-273-1 - Bifeks

“Kjo krijon terrenin ideal për bak teret”

Alyssa Dweck, gjin ekolo ge shpesh këshillon që të flemë pa mb athje. Specialistja shpjegon se kur org an et gje nit ale janë ende të mbuluara nga një pëlhurë jo-thi thëse ose një që nuk evakuon lagë shti në, kjo e fundit grumbullohet. “Kjo krijon terrenin ideal për bak te ret” pa ralaj mëron eks perti.

“Nuk ka asnjë arsye për të mbajtur mbathjet tuaj”

Figaro J ean-Marc Bohbot, m jeku i së mun djeve infe ktive dhe andr olo gu është gjithashtu ku ndër veshjes së të brendshmeve. “Natën, ne nuk mbajmë xhup ose doreza, nuk ka asnjë arsye për të mbajtur pantallonat tona. Përkundrazi, kjo duhet të nd alohet ”, tregon eks perti i in feks ionit. Dhe për një arsye të mirë, ai shpjegon mekanizmat e gjeneruar nga kjo e fundit. “Mba thjet shk aktojnë aca rim mekanik për shkak të pëlhurës që fë rkohet shumë me org an et gje ni tale”, informon ai.

“Kjo promovon zhvillimin e mik roor gan izm ave”

Nëse specialistja këshillon gratë të mos mbajnë mba thje gjatë gjumit, kjo nuk ndodh vetëm sepse ato mund të shkaktojnë shq etë sime. Ajo gjithashtu rre zi kon shëndetin e va gin ës. Për eksp erten e inf eksionit, mba thjet krijojnë një mjedis të favorshëm për për ha pjen e bak ter eve. Veshja sintetike rrit nxehtësinë e vul vës dhe bll okon la gësh tinë.

Burimi: santeplusmag.com / Përktheu dhe Përshtati: Revista Ora

Mbathje - Mbathje - ebuy.al